" Herkes Yasa Önünde Eşittir ve Ayrım Gözetilmeksizin Yasanın Korunmasından Eşit Olarak Yararlanma Hakkına Sahiptir... "

Haberler

İnsanlığın" İkinci Öğretmeni" FÂRÂBİ'yi Doğumunun 1150.Yıldönümünde TÜRKSOY Ekim 2020'de 62 Nolu ÖZEL SAYI Yayını ile Türk Dünyası Genelinde Anılmasını Sağladı...

shadow

Birleşmiş Milletlerin Kültür Teşkilatı UNESCO 2019 Yılında aldığı bir kararla Dünyanın İkinci Filozofu olarak kabul edilen ünlü Türk Bilgin  Fârabi'nin Doğumunun 1150.Yıldönümü dolayısıyla 2020 Yılını Dünya Fârâbi Yılı ilan edilmişti.

2020 Yılının başlarında Dünya'yı etkisine alan Korona Virüs Salgını dolayısıyla Türkiye'de,Türk Dünyasında ve Dünya genelinde Fârâbi için yapılan anma etkinlikleri Video Konferans üzerinden olduğu ve yetersiz sayıda kaldığından sönük geçti.

Ancak Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Ekim 2020 Ayında 62 Nolu Dergisini İnsanlığın" İkinci Öğretmeni "Fârâbi Doğumunun 1150.Yıldönümüne İthafen Kapaklı Özel Sayı çıkararak,TÜRKSOY Üyesi Ülkeler ile Türk Soylu Özerk ve Muhtar  Cumhuriyetlerin Kültür Bakanlıkları ile çok sayıda ülkenin Kültür Ataşelerine gönderdi.

Kazakistan'ın Çimkent'e bağlı eski adı Otrar olan Farab Şehrinde 870 Yılında doğan ve Aristo'dan sonra Dünyanın ikinci Filozofu olarak kabul edilen Et-Türki Lakaplı ve Batıda Alpharabius olarak tanınan Ünlü Türk Bilgini Ebu Nasr Muhammed,Bin Muhammed Al-Fârâbi,en çok Aristo ile Platon’dan etkilenmiş ve arkasında 100’ün üzerinde büyük,küçük eser bırakarak Suriye’de 950 Yılında Şam'da vefat etmiş ve Şam’da Bab el-Sağır Mezarlığına defin edilmiştir.

Matematik,Astronomi,Tıp,Kimya,Biyoloji,Felsefe,Mantık,Sosyoloji,Dil Bilimi,Hukuk, Ahlak,Müzik ve diğer ilim dallarında yaptığı büyük çalışma ve ürettiği fikirlerle İnsanlığa Işık tutan Fârâbi'nin yaşamı ile ilgili,Türk Dünyası’nın çeşitli ülkelerinden, Azerbaycan,Kazakistan,Kırgızistan,Özbekistan,Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan   Akademisyen ve Araştırmacının bakış açılarının mevcut olduğu TÜRKSOY'un yayınladığı 62 Nolu ‘’İnsanlığın İkinci Öğretmeni’’ FÂRÂBi isimli ÖZEL SAYI Dergi :

FÂRÂBİ KİMDİR,BİLİMİN IŞIĞINDA FÂRÂBİ FELSEFESİ,BİLGELİK GÖRÜNGÜSÜ,METAFİZİKÇİ OLARAK FÂRÂBİ,FÂRÂBİ'NİN AHLAK FELSEFESİ,FÂRÂBİ VE AVRUPA RÖNESANSI,BİR SİYASET FİLOZOFU OLARAK FÂRÂBİ,MANTIKÇI YÖNÜYLE FÂRÂBİ,FÂRÂBİ VE BAĞDAT MANTIK OKULU,FÂRÂBİ'DE MANDIK VE DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA DİLİN ANLAMI, FÂRÂBİ'NİN FELSEFESİNDE BİLGİNİN AHLAKİ ANLAMI,FÂRÂBİ'DE PEYGAMBERLİK VE FİLOZOFLUK/HAKİMLİK,MUSİKİNİN MUALLİM-İ EVVELİ:FÂRÂBİ,"KİTABU'L-MUSİKA'L-KEBİR''DE MÜZİK TEORİSİ PROBLEMLERİ,FÂRÂBİ ÇALGILAR TEORİSİNİN MÜZİK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ,FÂRÂBİ'DE DİN VE MİLLE,İNSAN DOĞASI VE FÂRÂBİ, ENDÜLÜS'TE  FARABİ,EBU NASR EL FÂRÂBİ VE EL MUTANABBİ,FÂRÂBİ'NİN VARLIK FELSEFESİ,İLK RÖNESANS VE FÂRÂBİ,FÂRÂBİ'NİN TÜRK DÜNYASI'NA ETKİLERİ,Başlıklı 22 Makaleden ve Kapakları hariç 163 Sayfadan oluşmaktadır.

TÜRKSOY İdari ve Mali  İşler Daire Başkanı Sayın Sancar MÜLAZIMOĞLU Bey’den aldığımız bilgiye göre bu çalışmalara ek olarak Ünlü Türk Bilgini El-Farabi'nin eserlerinden birinin önümüzdeki günlerde çok sayıda basılarak Türk Dünyasına dağıtılacağı öğrenilmiştir.

Türk Kültürünün öğrenilmesi,yaygınlaşması ile gelişmesi  amacıyla Türk Dünyasına yapmış oldukları hizmetler ve katkılardan dolayı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen KASEİNOV Bey’i ve çalışma arkadaşlarını Kutlar,Saygılarımızı Sunarız.

El-Farabi'nin Eserlerinden Bazıları:

*el-Medinetü’l-fazıla

*es siyasetü’l-medeniyye

*Kitabu'l-Mille

*İhsa'u'ul-Ulum

*Tahsilü’s-Saade

*et-Tenbih ala Sebili’s-saade

*Fusulu’l-medeni

*el-Cem'Beyne Re'yeyi'l-hakimeyn

*el-ibane an garazi Aristotalis fi Kitabi Ma Ba’det-tabia

*Meani’l- akl

*Risale fi'l-hala

*Risale fi mayenbagi en yükaddem kable teallümi’l-felsefe

*Uyünü’l-mesail

*Fusüsü’l-hikem

*el-Mesa’ilü’l felsefiye ve’l- ecvibetü anha

*en-Nüket fi ma yesihhu ve ma la yesihhu min ah-kami’n –nücüm

*et-Ta'likât

*Ed-De’ava’l-kalbiyye

* Arau Ehli'l-Medineti'l-Fadıla

*Mebadiu'l-Mevcudat

*Kitabu'l-Hurup

*Risaletü Zinuni'l- Kebir

*İsbatü'l-müfarakat

*Felsefetü Aristotalis

*Felsefetü Eflatun

*Telhisu Nevâmisi Eflatun

*Vücubü sınaati'l-kimya

*el-Elfâzu'l-müsta'mele fi'l-mantık

*et-Tevtı'e

*el-Fysülü'l-hamse

*İsaguci

*Kitabü'l-Makulat

*Kitabü'l-İbare

*Kitabü'l-Kıyas

*Kitabü'l-Kiyas's-sağir

*Kitabü't-Tahlil

*Kitabü'l-Emkineti'l-muglata 

*Kitabü'l-Cedel

*Kitabü'l-Burhan

*Kitabü Şeraiti'l-yakin

*Kitabü'l-Hatabe

*Risale fi kavanini'ş-şi'r

*Şerh li-Kitabi Aristotalis fi'l-ibare

*el-Vahid ve'l-vahde

*el-Musika'l-kebir

 Haber:Erol ŞAHİNGİL-TDİHD Web Haber